Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı


AB, Türkiye’deki Mülteciler için eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 270 milyon Avro tutarında sözleşme yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocuklar ve onlara ev sahipliği yapan toplumlar için okul binalarının yapımı ve donatımı amacıyla toplam 270 milyon Avro tutarında sözleşmeler imzaladı. Bu sözleşmeler kapsamında inşa edilecek 100 kadar okuldan esas itibariyle Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu illerinde bulunan yaklaşık 70,000 Suriyeli çocuk faydalanacak. AB finansmanı, Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıca eğitim altyapısının yönetimi konusunda da destek sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi;  “AB, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecileri destekleme yönündeki taahhüdünü yerine getirmeyi sürdürmektedir. Bugün imzalanan 270 milyon Avro tutarındaki sözleşmelerle, eğitim altyapısı geliştirilerek ülke genelinde 70,000 Suriyeli mülteci çocuğun okula erişimi sağlanacaktır. Mülteci çocuklar ve ailelerine ülkede daha iyi koşullar sağlanabilmesi amacıyla sağlık, sosyo-ekonomik destek ve belediye hizmetleri alanlarında da yakın zamanda sözleşmeler imzalanmasını bekliyoruz.”     

Komisyon desteği Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ve Dünya Bankası aracılığıyla uygulamaya geçirilmekte, finansman AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’ndan (FRIT) (200 milyon Avro, Temmuz sonunda Komisyon tarafından kabul edilen 1.4 milyar Avro’luk Özel Tedbir kapsamında) ve Suriye Krizine Müdahale için kullanılan AB Güven Fonu’ndan (70 milyon Avro) karşılanmaktadır.

Bu yıl Mart ayından bu yana, AB, FRIT kapsamındaki toplam 3 milyar Avro tutarındaki bütçeden 2.2 milyar Avro’yu harekete geçirmiştir. FRIT AB-Türkiye Ortak Eylem Planı ve AB-Türkiye Bildirisi’nin uygulanmasını desteklemekte olup Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplumların en acil ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanmıştır.
FRIT kapsamında finanse edilen projelere ilişkin detaylı bilgi için:

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm

Ön bilgi

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT), AB Konseyi’nin, Türkiye’deki göçmenlere verilen desteğe önemli miktarda ek fon sağlanması yönündeki taleplerine karşılık olarak hazırlanmıştır.

FRIT’in 2016-2017 bütçesi 3 milyar Avro’dur. Bunun 1 milyar Avrosu AB bütçesinden ve 2 milyar Avrosu Üye Devletlerden sağlanmaktadır. Tüm Üye Devletler taahhüt ettikleri 2 milyar Avro için katkı belgelerini iletmiştir.

Bugüne kadar, 1.45 milyar Avro tutarında 37 proje sözleşmesi yapılmış, bu miktarın 691 milyon Avro’luk kısmına ait ödeme tamamlanmıştır. FRIT kapsamında insani yardım ile diğer alanlardaki yardım faaliyetlerinin uygulamaya geçirilmesi için halihazırda toplam 2.2 milyar Avro tahsis edilmiştir.

FRIT, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış ortak bir koordinasyon mekanizmasıdır. FRIT kapsamında sağlanan finansman ülkedeki mültecilere destek olmaktadır, dolayısıyla Türkiye’ye sağlanan bir fon değildir. Söz konusu destek, AB içerisinde ve dışarıda mülteci krizine çözüm bulunmasına dönük AB’nin kapsamlı yaklaşımının bir parçası olarak Türkiye’deki mültecilerin şartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurulduğu Aralık 2014’ten bu yana Suriye Krizine Müdahale için kullanılan AB Bölgesel Güven Fonu aracılığıyla Suriye’nin komşu ülkelerine ciddi boyutlarda kalkınma yardımı sağlanmıştır.  AB Bölgesel Güven Fonu, AB’nin krize daha uyumlu ve bütüncül bir karşılık vermesini sağlamakta olup, öncelikle Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak’ın yanı sıra Batı Balkanlar güzergâhındaki Suriyeli mültecilere, imkânları zorlanan ev sahibi toplumlara ve idarelere yönelik uzun vadeli ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar ile eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır.

AB Bölgesel Güven Fonu ayrıca Ürdün ve Lübnan’la yeni “Sözleşmeler”in uygulamaya konulmasını sağlayacak başlıca araçlardan bir tanesi haline gelmiştir.

22 Üye Devletin 92.60 milyon Avro’ya varan katkıları ve taahhütleri ile çeşitli AB araçlarının katkılarıyla, Fon 2017’ye kadar toplam 1 milyar Avro’luk hacme ulaşacaktır. Eğitim, geçim kaynakları ve sağlık alanlarındaki toplam 767 milyon Avro bütçeli projeler onaylanmıştır. Güven Fonu’nun sahadaki uygulama ortaklarıyla 232 milyon Avro tutarında sözleşme yapılmıştır.

Detaylı bilgi için:

EU-Turkey Cooperation: A €3 billion Refugee Facility for Turkey
Facility for Refugees in Turkey: Commission proposes additional €1.4 billion in support
FACTSHEET: The Facility for Refugees in Turkey
FACTSHEET: EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis
Implementing the EU-Turkey Agreement – Questions and Answers
Facility for Refugees in Turkey – Commission Reports on Progress in Fourth Steering Committee

KaynakAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu