Mevcut Durum: Mülteci Krizinin Ele Alınmasına Dönük Tedbirler


Komisyon tarafından Mayıs 2015’te kabul edilen Avrupa Göç Gündemi- European Agenda on Migration  göç yönetimi konusunda kapsamlı bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur. O zamandan bu yana bir dizi tedbir devreye sokulmuştur – bunların arasında, kesin suretle uluslararası korunmaya ihtiyacı olan 160,000 kişinin [krizden] en fazla etkilenen üye devletlerden AB üyesi diğer ülkelere kaydırılmasına yönelik iki adet acil durum programının kabulü ile Geri Dönüşlere ilişkin Komisyon Eylem Planının onanması da yer almaktadır. 

23 Eylül günü Avrupa Komisyonu, Avrupa Göç Gündeminin müteakip altı ay içindeki uygulanmasına ilişkin bir dizi öncelikli eylemi-priority actions sunmuştur. Bu eylemler arasında, mevcut durumu istikrara kavuşturacak kısa vadeli eylemlerin yanı sıra zamanın sınamalarına göğüs gerebilecek kuvvetli bir sistemin kurulmasına yönelik daha uzun vadeli tedbirler de yer almaktadır.

Öncelikli eylemler lisesi, aşağıdaki konularla ilgili olarak derhal gerekli görülen temel tedbirleri tespit etmektedir: (i) operasyonel tedbirler; (ii) bütçe desteği ve (iii) AB hukukunun uygulanması.

Bahsi geçen liste, 23 Eylül 2015 tarihli Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında ve daha sonra ise 15 Ekim 2015 tarihinde yeniden onanmıştır. 

Artık bu tedbirlerin tüm seviyelerde, hızla ve etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Batı Balkanlar rotasıyla ilgili Liderler Toplantısında verilen taahhütlerin son durumuyla ilgili olarak bilgi için: here.

Mali taahhütler

23 Eylül’de düzenlenen gayrı resmi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında Üye Devletler ek ulusal fon kaynağı aktarılmasına duyulan ihtiyacı fark etmiş; 15 Ekim’deki Avrupa Konseyi toplantısında ise taahhütlerini yinelemişlerdir. Komisyon, 2015 ve 2016 bütçelerinde değişiklik teklifinde bulunmuş olup mülteci krizine ayrılan kaynağı €1.7 milyar arttırmıştır. Bu da Komisyonun 2015 ve 2016 yıllarında, mülteci krizine yönelik olarak toplamda 9.2 milyar Avro harcayacağı anlamına gelmektedir. Üye Devletler de bunu karşılayacak şekilde ulusal fonlarından aktarımda bulunmayı taahhüt etmektedir. Ancak çok sayıda Üye Devletin halen AB’nin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Gıda Programı ve diğer ilgili örgütler (500 milyon €) ile AB’nin Suriye için Bölgesel Güven Fonu (500 milyon €) ve Afrika için Acil Güven Fonuna (1.8 milyar €) sağlamakta olduğu finansmana uygun fon desteği sağlamaları gerekmektedir.          

 

23 Eylül 2015’de bu yana Üye Devletlerin mali taahhütleri, milyon €

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

AB ülkeleri içerisinde yer değiştirme planları

Uluslararası koruma ihtiyacı kesin olan 160,000 kişinin AB ülkeleri içerisinde yerinin değiştirilmesi için Komisyon tarafından önerilen ve Konsey tarafından 14 Eylül ve 22 Eylül tarihlerinde kabul edilen tedbirler, bu yer değiştirmelerden en fazla etkilenen Üye Devletlerin üzerindeki baskının kısmen de olsa azaltılmasını sağlayacaktır. Bu tedbirlerin bundan sonra eksiksiz bir şekilde uygulanması son derece önemlidir. Bu planların etkili biçimde uygulanabilmesini sağlamak üzere; Üye Devletlerin sıcak noktalardaki çalışmaların ulusal uzmanlar tarafından desteklenmesi çağrılarına süratle yanıt vermeleri, kabul kapasitelerini Komisyon’a bildirmeleri, Yunanistan ve İtalya ile yer değiştirme hareketlerinin ve ulusal yeniden yerleştirme çabalarının koordinasyonunu sağlayacak ulusal temas noktaları görevlendirmeleri gerekmektedir.      

 

Üye Devletlerin Acil Yer Değiştirme Mekanizmasına Desteği

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

Sıcak nokta yaklaşımı

Göç sisteminin tekrar düzgün bir şekilde çalışabileceğinin ortaya konulması, AB’nin stratejisi ve inandırıcılığı bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu özellikle en yoğun baskı altında olan Üye Devletlere sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirme sürecinde yardımcı olmak üzere ‘sıcak noktalarda’ konuşlandırılan Göç Yönetimi Destek ekiplerinin kullanılması suretiyle başarılabilir. Destek ekipleri çalışabilmek için bu alandaki en önemli AB Kurumlarının desteğine, İtalya ve Yunanistan’daki yetkililerle yakın işbirliğine ve diğer Üye Devletlerin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Sıcak nokta kapasitesine dair mevcut durum

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Geri dönüşler

Etkin dönüşlerin sağlanması Göç Yönetimi Destek Ekiplerinin ‘sıcak noktalardaki’ çalışmalarının en temel kısmını oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda geri dönüş kararlarının alınması ve uygulanabilmesi için AB içinde de etkin sistemlerin mevcudiyetini gerektirmektedir. Entegre geri dönüş yönetimi sisteminin geliştirilmesi ve AB’nin bilgi alışverişi sisteminden -geri dönüş kararları ile giriş yasaklarını da içerecek şekilde-yararlanılabilmesi için geçtiğimiz ay somut adımlar atılmıştır. Bunun yanı sıra Üye Devletlerin geri dönüşten sorumlu kurumlarına görevlerini icra edebilmeleri için gereken kaynaklar sağlanmalıdır. Üye Devletler, Komisyon tarafından önerilen ve Üye Devletler tarafından da Ekim 2015’de gerçekleştirilen Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısında onaylanan AB geri dönüş eylem planını süratle uygulamaya koymalıdır.

 

Eylül’den bu yana gerçekleşen geri dönüşler

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

AB Sivil Koruma Mekanizmasını Devreye Sokan Ülkelere Destek

AB Sivil Koruma Mekanizması krizden en fazla etkilenen ülkelere pratik destek sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Sırbistan, Slovenya ve Hırvatistan hâlihazırda [bu mekanizmadan] destek çağrısında bulunmaktadır. Bu mekanizma ekip ve ekipman, barınak, tıbbi malzeme ve diğer gıda-dışı kalemlerin yanı sıra uzmanlık dahil, çeşitli türlerde ayni yardım seferber edebilmektedir. Mekanizmayı harekete geçiren ülke tarafından bir çağrı yapılmaktadır ve katılımcı ülkeler de tespit edilen ihtiyaçlara cevaben yardım sunmaktadırlar. Komisyon mevcut mülteci krizi karşısında yardım malzemelerinin sevkiyatı ve uzman tedariki için sağlayacağı eş-finansmanı arttırmıştır. Şu ana kadar çok az sayıda Üye Devlet bu çağrılara yanıt vermiş olup Sırbistan, Slovenya ve Hırvatistan’ın mevcut durumla baş edebilmesi için halen çok sayıda kaynağın seferber edilmesine gereksinim duyulmaktadır.

 

Üye Devletlerin Sırbistan, Slovenya ve Hırvatistan’a Yönelik Sivil Koruma Mekanizmasına Destek

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Arka plan

Avrupa Komisyonu mülteciler ve göç meselesine Avrupa’nın koordineli bir karşılık verebilmesi için tutarlı ve sürekli biçimde çalışmaktadır.  

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker göreve gelmesinin ardından, Siyasi Rehber İlkelerin 10 öncelikli konusundan biri olan göçe dair yeni bir politika üzerinde, Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın koordinasyonunda diğer Komisyon Üyeleriyle birlikte çalışmak üzere, özellikle Göç konusundan sorumlu bir Komisyon Üyesini – Dimitris Avramopoulos – görevlendirmiştir.

Avrupa Komisyonu13 Mayıs 2015’te, göç yönetiminin tüm yönleriyle geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyan Avrupa Göç Gündemini sunmuştur.

Gündem kapsamındaki üç uygulama paketi  27 Mayıs 20159 Eylül 2015 ve 15 Aralık 2015 tarihlerinde kabul edilmiş olup bu paketlerdeki tedbirler hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

 

Ayrıntılı bilgi için

Basın Bildirisi – Mülteci krizi: Avrupa Komisyonu’nun öncelikli adımların uygulamaya geçirilmesinde kaydedilen  ilerlemeye ilişkin raporu

Bildiri: Mülteci krizinin yönetilmesi: Avrupa Göç Gündemi kapsamındaki Öncelikli Adımların Uygulanmasında Mevcut Durum

Not – Acil Yer Değiştirmeye ilişkin Soru ve Yanıtlar

EU AB Göç Gündemine Dair her türlü basın materyal

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu