Avrupa Birliği Komisyonu’nun AB-Türkiye Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Raporu


29 Kasım 2015 tarihinde yapılan AB-Türkiye zirvesinde, Türkiye ve AB geçici koruma altında bulunan Suriyeli mültecilerin ve Türkiye’deki ev sahibi toplumların desteklenmesi ve AB’ye düzensiz göç akınının önlenmesi için işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan Ortak Eylem Planı harekete geçirilmiştir. Bugün Avrupa Komisyonu  AB-Türkiye Ortak Eylem Planı‘nın uygulanmasına ilişkin bir rapor yayımlayarak Eylem Planı kapsamında tarafların taahhüt ettikleri yükümlülüklerin bir değerlendirmesini sunuyor.

Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans şunları söyledi: “Türkiye’deki resmi makamların düzensiz göç akınlarının önlenmesi için aldığı, Suriyeli mültecilere iş piyasasının açılması gibi önlemleri memnuniyetle karşılıyorum. [Avrupa’ya] ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısında bir azalma olduysa da önceki yıllarla karşılaştırıldığında bu sayının kış ayları için yine de yüksek olduğunu görüyoruz. Göçmen krizinin, altında yatan nedenler yani Suriye’de süregelen savaş ve çatışma ortamı tam olarak bitmeden, sona ereceğini düşünmek bir yanılsama olur. Göç akınlarını düzene sokmak üzere kaçakçılarla mücadele edilmesi ve Türkiye’den AB’ye düzensiz akınların önlenmesi dahil,  verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türk ortaklarımızla müştereken çalışmaya devam edeceğiz.”      

Komşuluk Politikası ve Genişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi, Johannes Hahn, şunları ekledi: “AB olarak, önümüzdeki iki yıl zarfında mülteci akınıyla mücadele etmek üzere 3 milyar Avro tutarındaki Türkiye’deki Mülteciler için Fon Aracına son şeklini vermiş bulunuyoruz. Fonların en kısa süre içerisinde aktarılabilmesi amacıyla ihtiyaçların değerlendirilmesi için Türkiye’deki resmi makamlarla olanca hızımızla çalışmaktayız.” 

Türkiye’nin, topraklarından AB’ye doğru gerçekleşen düzensiz göçmen ve mülteci hareketlerini önlemek üzere acil olarak, başta karasal operasyonları hızlandırmak üzere, ciddi bir ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. AB’ye Türkiye üzerinden düzensiz olarak gelen insan sayısı Ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde azalma göstermekle birlikte gelişlerin toplam sayısı, kış dönemi olmasına rağmen yine de yüksek düzeyde seyretmektedir. Mukayese edildiğinde, Ekim ayı verilerine göre Türkiye’den Yunanistan’a ortalama günlük giriş sayısı 6,929 iken, Aralık ayında bu sayı 3,575 olmuş, Ocak ayında ise 2,186’da kaldığı görülmüştür.

Rapor, Türkiye tarafından Eylem Planı’nın uygulanmasına yönelik olarak alınan somut bir dizi önlemi kayda geçirmektedir. 8 Ocak itibariyle üçüncü ülkelerden Türkiye’ye gelen Suriyelilere vize uygulamasının getirilmesi, Lübnan ve Ürdün’den Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli sayısında ciddi bir azalma yaratmıştır. 15 Ocak’ta kabul edilen ve Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimini mümkün kılan tedbirler de ileriye doğru atılmış bir diğer önemli adımdır.

Türkiye, Plan’ın tam ve etkin bir şekilde uygulanması yönündeki çabalarını sürdürmeye teşvik edilmektedir. Türkiye Yunanistan’la varolan ikili geri kabul anlaşmasının uygulamasını daha iyi hale getirmeli ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasını (the EU-Turkey Readmission Agreement) 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren üçüncü ülke vatandaşlarına uygulamaya hazır hale gelmelidir. Bu itibarla Avrupa Komisyonu bugün, Geri Kabul hükümlerinin üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlara uygulanmasıyla ilgili olarak bu mükellefiyetin uygulanabilirliğini Haziran 2016’ya çekmek amacıyla, Ortak Geri Kabul Komitesinde Avrupa Birliği adına alınacak pozisyonla ilgili olarak bir Konsey karar teklifini kabul etmiştir.

Türkiye’nin Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yakalama kapasitesini takviye etmesi; kaçakçılık ve kaçakçılarla mücadele mevzuatını ve AB üyesi devletlerle olan çalışma ve işbirliğini de güçlendirmesi gerekmektedir.

AB tarafında ise yardımın, yeni oluşturulan araç (Facility for Refugees in Turkey) yoluyla en kısa süre içinde aktarılması gerekmektedir. Bu araçla ilgili ilk Yönlendirme Toplantısı, 17 Şubatta düzenlenecek olup AB ve Birlik üyesi devletlerin bütçelerinden verilecek olan 3 milyar Avro ile finanse edilebilecek eylemler adı geçen toplantıda tartışılacaktır. Öncelikli alanlar arasında insani yardım, eğitim, işgücü piyasasına entegrasyon, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal içerme ve altyapı projeleri yer alacaktır.

Ön bilgi

Coğrafi konumu Türkiye’yi göçmenler açısından en önemli ilk kabul ve geçiş ülkesi haline sokmaktadır. Ülke şu an itibariyle iki buçuk milyondan fazla iltica başvurucusu ve mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

Sığınma arayan insan sayısındaki sürekli artışla birlikte eşi benzeri görülmemiş bu akın karşısında Türkiye, sağladığı insani yardım ve desteklerle takdire şayan çabalar sarf etmektedir. Ülke bu kapsamda bugüne kadar kendi kaynaklarından 7 milyar Avro’dan fazla harcamıştır.

15 Ekim günü Avrupa Komisyonu göçmen krizinin üstesinden gelmek maksadıyla, göç yönetimi sahasında varolan işbirliklerini koordineli bir şekilde hızlandırmak amacıyla Türkiye ile bir Ortak Eylem Planı (Joint Action Plan)  üzerinde ad referenda anlaşmaya varmıştır

Bu Eylem Planı, 29 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen AB-Türkiye toplantısında uygulamaya sokulmuştur.

Bahsedilen Eylem Planı, ortak sınamalar ve zorlukları birlikte ve uyumlu bir şekilde göğüslemek amacıyla –ve Türkiye’nin, ülkedeki korunmaya muhtaç kalabalığı yönetmede sarf ettiği çabaları tamamlar şekilde– Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından acilen atılacak bir dizi ortak adımı tespit etmektedir. Bununla birlikte kurumları ve üyesi olan devletlerle birlikte Avrupa Birliği, ülkeye ciddi ölçekte mali destek sağlayarak, vize serbestisi yol haritası [kapsamındaki gereklerin] karşılanmasına yönelik [çalışmaları] hızlandırarak ve katılım müzakerelerini canlandırarak Türkiye ile olan siyasi angajmanı da arttırmaya karar vermiştir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu