Mülteci Krizinin Yönetimi: Komisyon AB-Türkiye Beyanının Uygulanmasına İlişkin Raporu


ab-tr

Komisyon, AB-Türkiye Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin raporunu sundu ve Beyanın uygulamaya geçirilmesine ilişkin iyi bir ilerleme kaydedildiği sonucuna vardı. Mevcut durumu takviye etmek, uygulamanın henüz büyük ölçüde eksik olduğu dikkate alınarak geri gönderme ve yeniden yerleştirme operasyonlarının devamını sağlamak üzere, sürekli çaba gösterilmesi ve özveriyle hareket edilmesi gerekmektedir. 18 Mart 2016 tarihinde, AB Hükümet ve Devlet Başkanları ile Türkiye, Türkiye’den AB’ye yönelen düzensiz göçe son verme ve bu olguyu mültecilerin Avrupa Birliği’ne yasal yollardan yerleştirilmeleri ile ikame etme kararı aldılar. Bu yeni yaklaşım sonuç vermeye başladı ve Türkiye’de Ege üzerinden Yunanistan’a düzensiz geçiş yapan kişilerin sayısında ciddi bir azalma görüldü. Bugünkü rapor 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye Ortak Eylem Planı’nın uygulamasına dair hazırlanan dördüncü raporu oluşturmaktadır.

Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye ile işbirliğimizin ilk sonucu olarak kaçakçılara yönelmenin yanlış seçim olduğuna dair mesajımız ilgili taraflara ulaşmaya başladı. Son üç hafta içerisinde düzensiz varışlarda keskin bir düşüş yaşandığını gördük. Artık bu durum, yasal yollardan yeniden yerleştirme kanalının korumaya ihtiyaç duyan kişilere açılmasına paralel şekilde ilerlemelidir. Uygulamanın ilk aşmalarında olumlu ilerleme kaydedilmişse de, Komisyon, Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere dönük projeler, vize serbestisi süreci ve AB hukuku ve uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gibi AB-Türkiye Beyanını oluşturan tüm unsurların eksiksiz ve zamanında uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürülecektir.”

Bugünkü rapor Türk ve Yunan makamlarının ortak çabaları ve Komisyon, Üye Devletler ve AB kurumlarının Beyanı faaliyete geçirme noktasında kat ettiği mesafe ile birlikte, 18 Mart’tan bu yana iyi ilerleme kaydedildiği sonucuna varmıştır:

  • Düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmeleri 4 Nisan’da başlamıştır. Şu ana kadar, 20 Mart’tan sonra Türkiye üzerinden Yunanistan’a ulaşan 325 düzensiz göçmen Beyan çerçevesinde Türkiye’ye geri gönderilmiştir. AB hukuku ile uluslararası hukuka tam saygıyı temin etmek amacıyla hem Yunanistan hem de Türkiye’nin bir takım yasal değişiklikler yapmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Frontex geri gönderme operasyonlarını desteklemek amacıyla Yunan adalarında 318 eskort görevlisi ve 21 geri kabul uzmanı görevlendirmiştir. Buna ilaveten, toplam 25 Türk irtibat görevlisi Yunanistan’daki sıcak noktalarda ve 5 Yunan irtibat görevlisi de Türkiye’deki varış noktalarında görevlendirilmiştir. 
  • Beyan sonrasında Türkiye’den [Avrupa’ya] ilk olarak 4-5 Nisan tarihlerinde yeniden yerleştirme yapılmıştır. Şu ana kadar, 1’e 1 programı kapsamında 103 Suriyeli mülteci AB’ye yerleştirilmiştir. Komisyon, Üye Devletler, EASO (Avrupa İltica Destek Ofisi), BMMYK ve Türkiye arasında yakın işbirliği yoluyla Standart Operasyon Prosedürleri geliştirilmiş olup bunlara artık son halinin verilmesi gerekmektedir.  
  • Yunanistan, adalarda iltica başvurularının birinci mülakattan itiraza kadarki, tüm safhaları için hızlandırılmış prosedür devreye sokmuştur. Yunanistan, İltica Prosedürleri Yönergesi doğrultusunda, daha şimdiden adalarda dosya görevlileri ve polis memurlar görevlendirmiştir. EASO da iltica başvuruları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini desteklemek amacıyla Yunan adalarında 60 iltica görevlisi ve 67 tercüman görevlendirmiştir. 
  • Komisyon, Türkiye’ye ilişkin üçüncü vize serbestisi ilerleme raporunu 4 Mayıs’ta sunacak, bu çerçevede Türkiye eğer kalan kıstasların karşılanması için gereken tedbirleri alırsa, rapora Türkiye’nin vizesiz ülkeler listesini alınmasını öneren bir mevzuat önergesi eşlik edecek. 
  • Türkiye Mülteci Aracı kapsamında programlama ve proje hazırlık çalışmaları hızlandırılmıştır. AB bütçesinden ayrılan 1 milyar Avroya ilaveten, 16 AB Üye Devleti  2016-2017 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Avrodan 1.61 milyar Avroluk kısma tekabül eden katkı sertifikalarını göndermiştir. Mülteci Aracı kapsamındaki 77 milyon Avroluk ilk sözleşmeler 7 Mart’ta imzalanmış olup, ilk ödemeler 18 Mart tarihinde yapılmıştır. 

Uygulamanın ilk aşamasında kaydedilen iyi ilerlemenin bir sonraki aşamalarda da hızlandırılması gerekmektedir. Komisyon, Beyanın tüm unsurlarının uygulanması konusundaki kararlılığını muhafaza etmektedir. Özellikle çocuklara ve kırılgan gruplara özel bir ihtimam gösterilmesi gerektiği dikkate alındığında, Üye Devletlerin Yunanistan’a destek çabalarını arttırmaları gerekmektedir; [üçüncü bir ülkeden AB’ye] yeniden yerleştirme, AB içerisinde yeniden yerleştirme ve AB kurumlarına destek bakımından daha fazla taahhüde ve kabul işlemine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye  Mültecilere Yönelik Araç (Fon) kapsamında katkı sertifikalarını göndermemiş olan Üye Devletlerin bunu bir an önce yerine getirmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde, uluslararası korumaya ihtiyaç duyanların, Mülteci Aracı yoluyla da dahil olmak üzere, istedikleri destekten yararlanabilmeleri için Türkiye tarafından daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Ayrıca en geç Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşlarına yönelik vize koşulunun kaldırılabilmesi için, Türkiye’nin vize serbestisi yol haritasından karşılanmamış olan kriterleri Nisan sonuna kadar yerine getirmek için gereken adımları atması gerekmektedir.

Komisyon, AB-Türkiye Beyanının uygulanmasına ilişkin ikinci raporunu Haziran 2016 başlarında sunacaktır.

Arka Plan

AB-Türkiye Beyanı doğrultusunda, 20 Mart’tan itibaren Türkiye’den Yunan adalarına ulaşan ve sığınma başvuruları kabul edilebilir bulunmayan tüm yeni düzensiz göçmenlerin ve sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmeleri gerekmektedir. Bu geçici ve olağandışı adım, kaçakçıların sunduğu yöntemi izlemenin fayda sağlamayacağını açıkça ortaya koymak suretiyle insan ıstırabına bir son vermeyi amaçlamaktadır.

Beyan kapsamında AB, Yunan adalarından Türkiye’ye geri gönderilen her bir Suriyeli karşılığında Türkiye’den bir Suriyeliyi AB’ye yeniden yerleştirilecektir. Mevcut taahhütler kapsamında, daha önce yasadışı yollardan AB’ye girmemiş ya da girme teşebbüsünde bulunmamış göçmenlere öncelik verilecektir.

Anlaşmanın uygulanması, müdahil olan tüm tarafların en çok da Yunanistan’ın büyük operasyonel çabada bulunmasını gerektirmektedir. Anlaşmanın uygulanmasından Türk ve Yunan Hükümetleri sorumludur. Hukuki ve operasyonel işlemlerin yürütülmesinden ve sürecin tüm aşamalarında AB hukukuna ve uluslararası hukuka tam saygı gösterildiğini temin etmekten, bu iki ülkenin yetkilileri sorumludur. Komisyon, pratik ve lojistik düzenlemelerle insan kaynakları açısından gereken iyileştirmelerin yapılması ve bu şekilde geri göndermelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için Yunan ve Türk makamları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Komisyon ayrıca Yunanistan’a danışmanlık ve uzmanlık sağlanması ve AB bütçesinden destek verilmesi yoluyla yardımcı olmaktadır. Başkan Juncker derhal bir AB Koordinatörü atamış ve Yunanistan’da sahada çalışmakta olan mevcut Komisyon ekibini takviye etmiştir. AB Koordinatörü Komisyon, AB kurumları ve diğer AB Üye Devletleri tarafından Yunan makamlarına sağlanan desteğin koordinasyonundan, ayrıca Türkiye’den AB’ye yerleştirme programının uygulanmasına yönelik Üye Devlet faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur.

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Ayrıntılı bilgi için

Bildiri: AB-Türkiye Beyanının uygulanmasında kaydedilen gelişmelere ilişkin ilk Rapor (Communication: First Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement)

Ek (Annex)

Memorandum: AB-Türkiye Anlaşmasının uygulanması – Sorular ve Cevaplar (MEMO: Implementing the EU-Turkey Agreement – Questions and Answers)

Bilgi Notu: Türkiye Mülteci Aracı (FACTSHEET: Facility for Refugees in Turkey)

Bilgi Notu: Mülteci Krizinin Yönetimi: Yunanistan’a yönelik AB desteği (Managing the refugee crisis: EU financial support to Greece)

AB-Türkiye Anlaşmasının Operasyonel Uygulaması: (Operational implementation of the EU-Turkey Agreement): Frontex ve EASO operasyonları için yapılan Üye Devlet taahhütleri ve görevlendirmeler – geri göndermeler ve yeniden yerleştirmeler

18 Mart günü yapılan AB-Türkiye Beyanı (EU-Turkey Statement)

15 Ekim günlü AB-Türkiye Eylem Planı (EU-Turkey Action Plan of 15 October), 29 Kasım’da aktif hale getirildi

AB Koordinatörünün atanması (Appointment of the EU Coordinator)

Bir cevap yazın