Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’dan AB Bölgesel Güven Fonu-EUFT için 18 milyon Euro’luk Ek Kaynak


Avrupa Komisyonu bugün, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin acil eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Katılım Öncesi Mali yardım Aracı-IPA’dan 18 milyon Euro tutarındaki özel bir tedbiri kabul etti. Suriye krizine cevaben oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu kanalıyla aktarılacak olan bu fon kaynağı, hâlihazırda AB tarafından Türkiye’ye verilmiş olan ve yaklaşık 76 milyon Euro’luk kısmı IPA’dan olmak üzere, toplam tutarı 149 milyon Euro’ya varan mali yardımın üzerine eklenmektedir.

Bahsi geçen yardım, sayısı 1.7 milyonu aşan Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye tarafından şu ana kadar sarf edilen takdire şayan çabaları daha da destekleyecek ve bu mültecilerin eğitim ve gıda güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasında acil bir yardım desteği sağlayacaktır.

Bu itibarla 200,000’den fazla Suriyeli mülteci çocuğun ek Arapça dersleri, psiko-sosyal destekler, eğitim materyalleri ve yenilenen okul tesislerinden faydalanması beklenmektedir. Cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet riski karşısında, başta kız çocukları olmak üzere, Suriyeli çocuklara ve ergenlik çağındaki nüfusa yönelik olarak ev sahibi toplumlardaki emniyetli alanlara erişime özellikle odaklanılacaktır. Bununla birlikte 3,700 Suriyeli ve Türk gönüllü öğretmen de Arap dilinde verilen eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla eğitimden geçecek ve destek alacaktır. Fon sayesinde, Komisyonun devam eden insani yardım desteğini tamamlar nitelikte, kamplardaki yaklaşık 17,000 ve kamp dışındaki 14,400 Suriyeli için uygulanan e-gıda kartı programının devamlılığı da sağlanacaktır.

Önbilgi

Suriye’deki çatışmaların başlangıcından bu yana 11.5 milyonu aşkın kişi anayurdunu terk etmek zorunda bırakılmış olup bunların yaklaşık 4 milyonu, yarısı Türkiye’ye olmak üzere, komşu ülkelere kaçmıştır. Suriye’de patlak veren krizin sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye’yi desteklemek üzere AB bütçesinden sağlanan fon kaynağı miktarı toplam 167 milyon Euro civarındadır.

Bugün kararlaştırılan 18 milyon Euro’luk IPA kaynağı AB Bölgesel Güven Fonu kanalıyla aktarılacaktır. Fonla ilgili daha fazla bilgi için:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5074_en.htm

Daha önceki dönemde de mültecilerin Türkiye’ye entegrasyonunu kolaylaştırmak (sağlık, eğitim ve geçim olanaklarına v.b. erişimi arttırmak) amacıyla, Mart 2015’te sağlanan 40 milyon Euro’luk destek de dâhil olmak üzere, yine IPA’dan 76 milyon Euro’luk bir fon devreye sokulmuştur. Buna koşut olarak, Suriye’deki krizin başlangıcından bu yana Komisyon tarafından 44.2 milyon Euro’luk bir insani yardım desteği de yine Türkiye içinde kullanıma arz edilmiştir. İstikrar ve Barışa katkı Aracı (IcSP) kanalıyla 25.8 milyon Euro aktarılmış olup bu miktarın içinde Türkiye’de kamp dışı alanlarda yaşayan mültecilerin sosyal hizmetlere erişimini iyileştirmeyi ve onları kayıt altına alan makamların teknik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 17 milyon Euro da bulunmaktadır. Komisyon tarafından sağlanan insani yardımlar acil durumlara derhal müdahale amacıyla kullanılırken, IPA [kaynaklı destekler ise] daha ziyade orta-vadeli ihtiyaçların ele alınması ve ulusal yasal, idari ve ekonomik kurumların kapasitelerinin arttırılması için daha uygun nitelik taşımaktadır. IcSP fonları krizin siyasi ve güvenlik alanındaki etkililerine cevap verirken ihtiyaçları daha kısa vadeli olarak ele almaktadır. Son olarak AB Bölgesel Güven Fonu ise krize bölgesel bir cevap verilebilmesini teminen, özel olarak tasarlanmış olup hem kısa hem de orta vadeli operasyonların hızlı ve esnek bir şekilde planlama kapasitesine sahiptir.

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu