Göçmen Krizinin Yönetimi: AB-Türkiye Bildirisi Eylül 2016 İlerleme Raporu


ab-tr

18 Mart 2016 tarihinde AB Hükümet ve Devlet Başkanları, insan kaçakçılarının çalışma modellerini kırmak ve göçmenlere, hayatlarını riske atmaları yerine yeni bir seçenek sunmak yoluyla Türkiye’den AB’ye yönelen düzensiz göçe bir son verme kararı aldı. Burada amaç, AB hukuku ve uluslararası hukuk uyarınca uluslararası korumadan faydalanabilecek olanlar için hukuki ve düzenli bir kabul sisteminin sağlanmasıdır.

Uygulamada AB-Türkiye Bildirisi sonuç vermeye başladı: Zorlu koşullara ve birçok sınamaya rağmen AB-Türkiye Bildirisi, istikrarlı sonuçlar ortaya çıkartmıştır. Bildirinin temel amaçlarından birisi, düzensiz yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçerken yaşamlarını tehlikeye atan göçmen ve mültecileri istismar eden insan kaçakçılarının çalışma modellerinin bozulmasıdır. Bildirinin devreye girmesinden bu yana, hem geçiş hem de ölümlü vaka sayısında gözlemlenen ciddi düşüş, bu Bildirinin etkinliğini kanıtlayan önemli bir göstergedir. Bildirinin uygulamaya konulması öncesinde, her gün yaklaşık 1,740 göçmen Ege Denizi yoluyla Yunan Adalarına geçiş yapmaktaydı. Buna karşın 21 Mart’tan bu yana, gün bazında ortalama geçiş sayısı 94’e kadar düşmüş bulunuyor. 2015 yılında Ege Denizinde 270’ten fazla can kaybı olurken, Bildirinin devreye girdiği günden bu yana bu sayı da toplamda 11’e gerilemiştir. Bugüne kadar Türkiye’den Avrupa’ya 1,614 Suriyeli yerleştirilmiş; AB hukuku ve uluslararası hukuka tam riayet içinde 578 düzensiz göçmenin de Yunan adalarından Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilmiştir.

Ancak bazı bireylerin yine de geçiş yapmayı sürdürmesi ve Yunanistan’dan Türkiye’ye iadelerin hızının yavaşlığı nedeniyle, Yunan adalarındaki kabul merkezlerinin üzerinde ek baskılar oluşmaktadır. Bildiri öncesi ile mukayese edildiğinde Yunanistan’a doğru gerçekleşen akın genel anlamda azalmış olsa da durumun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.

MEVCUT DURUM

Haziran 2016’da yayımlanan 2nci Rapordan bu yana, Türkiye’den Yunan adalarına toplam varış sayısı 9,250 olmuştur; bu rakam günlük bazda, ortalama 81 varış anlamına gelmektedir. Her ne kadar Ağustos ayında bir artış gözlemlenmiş olsa da rakamlar 2015 Ağustosu ile karşılaştırıldığında %97 düzeyinde daha azdır.

ARTTIRILMIŞ KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

AB uzmanlık ve danışmanlık lojistiği, materyal ve uzman desteği açısından, Birlik bütçesinden Yunanistan hükümetine daha önce benzeri görülmemiş ölçekte bir destek sağlamıştır. Komisyonun AB Koordinatörü, Yunan ve Türk makamları, AB birimleri, uluslararası örgütler ve diğer Üye Devletler ile birlikte durumu günbegün takip etmektedir. AB birimleri bu bağlamda, ciddi ve yaşamsal önem taşıyan bir destek sağlamaktadır.

26 Eylül itibariyle Avrupa İltica Destek Ofisi, Yunanistan’a 83 tercüman ve 70 Üye Ülke uzmanı göndermiş; bunlardan 41’i sıcak noktalarda görev yapmaya başlamıştır. Sınır desteği kapsamında 25 Eylül itibariyle Frontex, 699 personelini Yunanistan’a göndermiş olup bunların 675’i, AB-Türkiye Bildirisinin uygulanmasıyla ilgili personeldir. Ne var ki Eylül – Aralık 2016 dönemi için halen bazı eksiklikler söz konusudur.

Europol de göçmen kaçakçılığı soruşturmalarına destek maksadıyla, 8 uzmanını Yunanistan’a konuşlandırmıştır. Buna ek olarak kısa bir süre önce de, sıcak noktalarda ikinci hat güvenlik kontrollerini yapmak üzere Üye Devletlerce 10 konuk personel geçici olarak görevlendirilmiştir.

AB, düzensiz göç akınlarını engellemesi ve bu tür akınlarla daha iyi mücadele edebilmesine yardımcı olmak amacıylaTürk Sahil Güvenliğine, altı adet arama-kurtarma botunun alımını ve bağlantılı eğitimleri de içeren bir mali destek sağlamaktadır. Bu kapsamda ilk botların, Şubat 2017’de teslim edilmesi planlanmıştır.

YUNANİSTAN’A YÖNELİK AB MALİ YARDIMLARI

Mülteci ve insani krizi yönetmelerinde Yunan makamlarına ve Yunanistan’da faaliyet gösteren uluslararası örgütlere ve STK’lara destek amacıyla Komisyon, 2015 yılı başından bu yana acil durum yardım desteği kapsamında 353 milyon Avronun üzerinde bir destek sağlamıştır: bu destekle birlikte Yunanistan, İçişleri Fonlarının en büyük faydalanıcısı haline gelmiştir. Acil durum yardım desteği, 2014-2020 dönemi için ulusal programlar kapsamında Yunanistan için ayrılmış olan 509 milyon Avroluk (İltica Göç ve Entegrasyon Fonundan 294,5 milyon Avro ve İç Güvenlik Fonundan 214,7 milyon Avro) tutara ek olarak sağlanmaktadır.

Bunun yanında ülkedeki mültecilerin durumunu iyileştirmesi için Yunanistan’a, yeni Acil Durum destek aracından da 198 milyon Avro sağlanmıştır. Bu itibarla göçün beraberinde getirdiği zorlukları aşması amacıyla AB tarafından Yunanistan’a verilen toplam destek tutarı, 1 milyar Avronun üzerine çıkmıştır.

TEMEL ZORLUKLAR VE BİR SONRAKİ ADIMLAR
* Üye Devletlerin Yunanistan’a yönelik desteklerini AB ajansları aracılığıyla acilen arttırması gerekmektedir. Avrupa İltica Destek Ofisindeki mevcut 59 uzman açığı ile Frontex açısından 2016 sonuna kadar devam edecek olan personel açığı, 20-21 Ekim günlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği Konseyi toplantısı öncesinde giderilmiş olmalıdır. Devamlılık açısından gönderilen uzmanların daha uzun süreyle kalışları sağlanmalıdır.
* İstihbarat bilgilerinin tüm AB, NATO, Yunan ve Türk makamları tarafından kullanımını optimize etmek maksadıyla, işbirliğinin derinleştirilmesine ihtiyaç vardır.

TÜM YENİ DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YUNANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GERİ DÖNÜŞLERİ

Bildirinin işlevsellik kazandığı 20 Mart’tan bu yana Yunanistan’a düzensiz yollarla giren toplam 578 kişi, AB-Türkiye Bildirisi çerçevesinde Türkiye’ye geri gönderildi. 2016 yılı içinde toplamda 1,600’den fazla düzensiz göçmen, Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderilmiş oldu.
Tüm iltica başvuruları, dosya bazında incelenmektedir. Bildiri, kat’i suretle AB hukuku ve uluslararası hukukun gereklerine ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesine riayet edilmek suretiyle uygulanmaktadır.

TEMEL ZORLUKLAR VE BİR SONRAKİ ADIMLAR
* Kayıttan itiraza kadar olan süreçte iltica başvurularının, AB hukuku ve uluslararası hukuka uygun olarak daha hızlı bir şekilde işleme alınması
* Temelsiz veya kabul edilemez nitelik taşıyan iltica başvurularını yapanların Türkiye’ye geri gönderilme hızının acilen arttırılması
* Adaların kabul kapasitesi ile düzenli iltica prosedürüne yönlendirilenleri veya mülteci statüsü tanınanları anakaraya transfer edebilme kapasitesinin arttırılması
* Yunan adalarının kış koşullarına uygun kabul kapasitelerinin iyileştirilmesi ve desteklenmesi
* Sıcak noktalarla ilgili Standart İşleyiş Prosedürlerinin Yunan makamları tarafından kabulü ve sıcak noktalara daimi koordinatörlerin atanması

TÜRKİYE’DEN AB’YE “BİRE BİR” YERLEŞTİRME

Şu an itibariyle Türkiye’den toplam 1614 Suriyeli, AB’de yerleştirilmiştir. Sonuç olarak Yunan adalarından geri dönüşlerle mukayese edildiğinde, yerleştirme çalışmaları nispeten daha hızlı ilerlemiştir. Şu an itibariyle AB’ye yerleştirilen Suriyeli sayısı, AB-Türkiye Beyanı kapsamında geri gönderilenlerin sayısından oldukça fazladır.

TEMEL ZORLUKLAR VE BİR SONRAKİ ADIMLAR
* Yerleştirme hızının korunması
* Tahsisatı yapılmamış 54,000 yerle ilgili olarak, Komisyon teklifinin Konsey tarafından kabulü

GÖNÜLLÜ İNSANİ KABUL PROGRAMI

AB-Türkiye Bildirisi Türkiye ile AB arasındaki düzensiz geçişler sona erdiğinde veya en azından, ciddi ölçüde ve sürdürülebilir bir şekilde azaldığında Gönüllü İnsani Kabul Programının devreye alınmasını öngörmektedir. Bu program için Komisyon ve EASO, UNHCR ve IOM ile işbirliği yapılarak Konsey’de geliştirilen standart işleyiş prosedürleri, şu an itibariyle Türkiye ile müzakere edilmektedir.

VİZE SERBESTİSİ

72 kriterden
65’i karşılandı
72 kriterden 65’i karşılanmıştır. Kalan 7 kriterden ikisi uygulama bakımından daha uzun bir süre gerektirmektedir.

Kalan kriterler şu şekildedir:

– AB standartları ile tam uyumlu biyometrik seyahat belgelerinin düzenlenmesi
– Yolsuzluğu önlemek için Yol Haritasında öngörülmüş olan tedbirin alınması
– Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması
– Teröre ilişkin mevzuatın ve uygulamaların Avrupa standartları doğrultusunda gözden geçirilmesi
– Kişisel verileri koruma mevzuatının AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi
– Ceza hukukunu ilgilendiren meselelerde tüm AB Üyesi Devletlerle etkin adli işbirliğinde bulunulması
– AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının tüm hükümlerinin uygulanması

Komisyon, Türkiye’yi Vize Serbestisi Yol Haritasında kalan tüm kriterleri mümkün olan ilk fırsatta  karşılama çabalarını sürdürmeye teşvik eder.

TÜRKİYE MÜLTECİ ARACI

2016 ve 2017 dönemi için toplam 3 milyar Avroluk bir bütçeyi yöneten Türkiye Mülteci Aracı, Türkiye’deki mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarına kapsamlı ve koordineli bir şekilde yanıt verilmesini sağlamak amacıyla ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. Mülteci Aracı insani yardım, eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik destek üzerinde odaklanmaktadır.

Eylül ayı başında Komisyon, 348 milyon Avro ile bugüne kadarki en büyük insani yardım programını oluşturan Acil Sosyal Güvenlik Ağını (ESSN) imzalamıştır. Bu çerçevede ESSN Ekim ayından itibaren elektronik kartlara yapılan aylık havaleler yoluyla, Türkiye çapında yaklaşık 1 milyon mültecinin günlük ihtiyacını karşılayacaktır.

Bunların yanı sıra insani yardım dışındaki yardım paketi kapsamında Komisyon, 600 milyon Avroluk ilave yardımın sağlanması için Eylül sonunda T.C. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile iki doğrudan hibe sözleşmesi imzalamıştır.

Hâlihazırda toplamda 1.252 milyon Avroluk fon sözleşmesi yapılmıştır. Önümüzdeki aylarda okul, hastane ve altyapı inşasını desteklemek amacıyla 28 Temmuz 2016’da kabul edilen 1.4 milyar Avroluk Özel Tedbir kapsamında, başka projeler de imzalanacaktır. Şu ana kadar toplam değeri 1.252 milyon Avroya varan 34 projenin sözleşmesi yapılmış olup, bu tutardan 467 milyon Avronun ödemesi gerçekleştirilmiştir. Türkiye Mülteci Aracı’ndan insani yardım ve insani yardım dışındaki projelerinin yürütülmesi için hâlihazırda toplam 2.239 milyar Avro tahsis edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız Mülteci Aracı internet sitesine:http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ

Gümrük Birliğinin modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesine ilişkin müzakerelere hazırlık çalışmasında ilerleme sağlanmaktadır. Kısa süre önce yapılan istişarelerde GB’nin güncellenmesi ve işlevinin arttırılmasına güçlü destek ortaya konulmuş olup bu emareler geleceğe dönük seçeneklerin masaya yatırıldığı devam etmekte olan bir etki değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır. Bu çalışma 2016 yılı sonunda Komisyon’a sunulacak olan taslak müzakere direktifine yansıtılacaktır.

KATILIM SÜRECİ

AB-Türkiye Bildirisi kapsamında 33. faslın (mali ve bütçesel hükümler) katılım müzakereleri 30 Haziran tarihinde açılmıştır. Mevcut kurallar uyarınca Üye Devletlerin pozisyonlarına halel getirmeksizin, diğer beş Fasılda da ilerleme kaydedilmesine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenliği (Fasıl 23 ve 24) kapsayan öncelikli alanlarda Komisyon son gelişmeleri dikkate alarak dokümanları güncellemektedir. Bu fasıllar ifade özgürlüğü gibi temel haklar, yargı, yolsuzlukla mücadele politikası göç ve iltica, vize kuralları, sınır yönetimi, polis işbirliğinin yanı sıra organize suç ve terörle mücadele gibi çeşitli kritik konuları içermektedir. Enerji (Fasıl 15), eğitim ve kültür (Fasıl 26) ve dış politika, güvenlik ve savunma politikası (Fasıl 31) ile ilgili hazırlık dokümanları bu yılın başında yapılan Konsey toplantısında sunulmuştur.

SURİYE İÇERİSİNDEKİ İNSANİ ŞARTLAR

AB ve Türkiye, Suriye’deki duruma insani yardım düzeyinde karşılık verilmesi amacıyla ciddi büyüklükte kaynaklar ayırmaya devam etmekte aynı zamanda Suriye genelinde tam ve kesintisiz erişimin desteklenmesi için birlikte çalışmaktadır. AB Suriye’deki halka insani yardım sağlamaya devam edecek olup 2016 yılı için hayat kurtaran faaliyetlere dönük ilk aşamada 140 milyon Avro tahsis etmiştir. Bu fon desteği, kuşatma altındaki, erişilmesi güç ve yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunulan alanlara öncelik verilmek suretiyle, sağlık, hijyen, koruma ve acil durumlar ve yeni yerlerinden edilme vakaları karşısında acil müdahale alanlarında kullanılacaktır.

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Bir cevap yazın